STATENS VEGVESEN – BRUER NYE E6 ALTA VEST

STATENS VEGVESEN – BRUER NYE E6 ALTA VEST

2013 Prosjekt-/anleggsleder Torleif Johansen/Bendik Hardersen

Byggherre Statens vegvesen

Referanseperson Ole Kleven – Statens Vegvesen Telefon 02030

Bygd 3 stk slakkarmerte bruer 23,5 mill

Kvenvikmoen bru over ny vei til Simanes. Slakkarmert bru lengde 50 meter

Bredde bru 10,1 meter. Med kurvatur og breddeutviddelse. Utfordrende

bratte skråninger.

Kvenvikelv bru slakkarmert bru lengde 50 meter Bredde bru 9,5 meter.

Fundamentert delvis på fjell. Utfordrende bratte skråninger.

Erosjonssikring og plastring

Aslakheimen bru slakkarmert bru lengde 15 meter Bredde bru 9,0 meter.

Fundamentert på fjell.

Alle bruene er dimensjonert for tungtrafikk. De er utført med tørrmurer av

store skiferblokker og rekkverk i stål.